Podstawowa opieka zdrowotna (POZ)  to świadczenia udzielane osobom, które dokonały wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ.

 POZ- Jest częścią systemu opieki zdrowotnej, zapewniającą wszystkim osobom uprawnionym do świadczeń zamieszkałym/przebywającym na terytorium Polski kompleksowe i skoordynowane świadczenia opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania. Świadczenia udzielane są w warunkach ambulatoryjnych (w gabinecie, poradni lub przychodni), a w przypadkach uzasadnionych medycznie, także w domu pacjenta.
Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej to inaczej lekarz POZ lub lekarz pierwszego kontaktu.
Świadczeniobiorca ( pacjent) , w ramach systemu ubezpieczenia zdrowotnego ma prawo do wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Można bezpłatnie wybrać lekarza POZ trzy razy w roku.
Wybór dokonywany jest poprzez złożenie pisemnej deklaracji w wybranej przychodni.
Świadczenia udzielane są w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Poza godzinami pracy przychodni pomoc świadczona jest punktach nocnej opieki i nie jest związana z lekarzem podstawowej opieki zdrowotne, do którego jesteśmy zapisani. Porady lekarskie udzielane są doraźnie w warunkach ambulatoryjnych lub w domu chorego ( w przypadkach uzasadnionych medycznie), w nagłych zachorowaniach lub nagłych zaostrzeniach choroby przewlekłej z wyłączeniem stanów zagrożenia zdrowia lub życia.
Skorzystanie ze świadczeń POZ w nocy i w święta uzasadniają między innymi:
 • infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką (wyższą niż 39°C), szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku;
 • bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych;
 • bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych;
 • biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku;
 • zatrzymanie wiatrów, stolca lub moczu;
 • nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.;
 • zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej – wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).

W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać:

 • wizyty kontrolnej w związku z leczeniem rozpoczętym wcześniej;
 • recepty na leki stosowane stale w związku z przewlekłym schorzeniem;
 • rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia.

Pielęgniarka rodzinna (środowiskowa) sprawuje kompleksową opiekę nad zdeklarowanymi do niej świadczeniobiorcami uwzględniając w tym realizację zgodnie z obowiązującym zakresem zadań zleconych przez lekarza POZ. Realizacja opieki nad chorym odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

Pielęgniarka rodzinna świadczy usługi w zakresie:

 • promocji zdrowia (czyli edukuje pacjenta);

 • świadczenia diagnostyczne;

 • świadczenia pielęgnacyjne, lecznicze, usprawniające.

W realizacji świadczeń pielęgniarka środowiskowa ( rodzinna) współpracuje z:

 • lekarzem rodzinnym;

 • pielęgniarką długoterminową;

 • pielęgniarką położną ;

 • MOPS;

 • z innymi świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami podopiecznych;

 • przedstawicielami organizacji i instytucji działającymi na rzecz rodziny.

Położna rodzinna(środowiskowa)

Każda z nas, już od najmłodszych lat posiada swoją położną rodzinną. Wybór położnej odbywa się na takich samych zasadach, jak wybór lekarza i pielęgniarki POZ ( Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Wypełniając druk wyboru położnej rodzinnej objęte jesteśmy opieką od urodzenia, aż do starości (nie każdy wie, że zadaniem położnej rodzinnej jest ciągła opieka nad kobietą w KAŻDYM okresie jej życia).

Wybór położnej rodzinnej

Położną POZ wybieramy, wypisując druk wyboru położnej rodzinnej. Druk ten możemy wypisać w każdej chwili i w każdej chwili możemy zmienić swoją położną rodzinna. Zmiana ta jest bezpłatna ( możemy zmienić lekarza, pielęgniarkę i położną rodzinna do 2 razy w roku bezpłatnie).

Pierwsza wizyta położnej rodzinnej powinna odbyć się do 48h od wypisu ze szpitala. Położna zobowiązana jest do odbycia co najmniej 4 wizyt patronażowych. Pamiętaj, żeby zarezerwować sobie dla położnej przynajmniej 1-2 godziny czasu, bowiem dobra wizyta nie będzie trwała krócej jak godzinę (szczególnie ta pierwsza). Wizyty położnej są bezpłatne (finansowane przez NFZ).

Wizyty położnej w ciąży

Warto wiedzieć o tym, że każdej kobiecie od 26 tygodnia ciąży przysługuje nie więcej niż 2 wizyty położnej środowiskowej w tygodniu. W związku z tym jeżeli jesteś w ciąży i masz pytania czy wątpliwości, warto zadzwonić do swojej położnej. Zakład Opieki Zdrowotnej zobowiązany jest do prowadzenia tego typu świadczeń ( Rozporządzenie Prezesa NFZ nr 105 z dn. 05.11.2008r). Zadaniem położnej jest więc głównie edukacja kobiet w ciąży. Jeżeli masz wątpliwości co do porodu, chciałabyś dowiedzieć się jak się przygotować i co robić, zadzwoń i zapytaj.

Świadczenia położnej POZ obejmują kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczo- neonatologiczno- ginekologiczną nad populacją objętą opieką, w tym:

 • edukację w zakresie planowania rodziny;

 • opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu, w tym edukację przedporodową realizowaną u kobiet w ciąży ( w tym wysokiego ryzyka), począwszy od 21 (dwudziestego pierwszego) tygodnia ciąży do terminu rozwiązania;

 • opiekę nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia 2 (drugiego) miesiąca życia, realizowaną w ramach wizyt patronażowych;

 • opiekę w chorobach ginekologicznych, w tym opiekę pielęgnacyjną nad kobietą po operacji ginekologicznej lub onkologiczno -ginekologicznej obejmującą okres od momentu wypisu ze szpitala do całkowitego zagojenia się rany pooperacyjnej, realizowane na podstawie skierowani lekarza oddziału, który wykonał operację;

 • wykonywanie zgodnie z posiadanymi kompetencjami, iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń innych lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, w gabinecie położnej POZ i w domu pacjenta;

 • pobieranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy, o ile umowa świadczeniodawcy z Funduszem obejmuje powyższe świadczenie;

 • opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia.

Szczepienia ochronne dzieci i młodzieży

W Polsce szczepienia obowiązkowe dzieci i młodzieży są realizowane według kalendarza szczepień, publikowanego na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Aktualny na dany rok PSO – czyli Program Szczepień Ochronnych – w dziale przeznaczonym dla dzieci i młodzieży – szczegółowo opisuje, w którym roku życia należy zaszczepić dziecko lub nastolatka przeciw konkretnej chorobie. Poza wykazem szczepień obowiązkowych jest także wykaz szczepionek zalecanych – ale nieobowiązkowych – wraz z opisem. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnym kalendarzem szczepień:

Program Szczepień Ochronnych

http://gistest.pis.gov.pl/dep/?dep=13&id=4

Link przekierowuje na stronę Państwowej Inspekcji Sanitarnej, do działu: Program Szczepień Ochronnych. Następnie proszę wybrać z listy Program Szczepień  Ochronnych  na aktualny rok.

Obecnie do grupy szczepień  obowiązkowych nalezą  szczepienia  przeciwko:

 • gruźlicy,
 • wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW typu B),
 • błonicy,
 • tężcowi,
 • krztuścowi,
 • Hib (inwazyjne zakażenie Haemofilus influenza e typu b),
 • Poliomyelitis (ostre nagminne porażenie dziecięce),
 • odrze,
 • śwince,
 • różyczce.

Pierwsze szczepienia z grupy obowiązkowych (gruźlica i WZW B) noworodek otrzymuje już w szpitalu w pierwszej dobie życia. Kolejne dawki i inne szczepienia obowiązkowe wykonane są w poradni lekarza rodzinnego, do którego zapiszemy dziecko po urodzeniu. Z lekarzem pierwszego kontaktu, którego wybraliśmy dla dziecka, najlepiej ustalić szczegóły szczepień obowiązkowych i zasięgnąć rady co do zalecanych a nieobowiązkowych. Każde ze szczepień poprzedzone będzie badaniem lekarskim. Jeśli dziecko w okresie, kiedy powinno być zaszczepione – jest chore, należy z lekarzem ustalić szczegóły dalszego szczepienia. W określonych sytuacjach ustala się także indywidualny kalendarz szczepień dla dziecka.

WAŻNE:

Szczepienia obowiązkowe są bezpłatne. Jeśli jednak rodzice lub opiekunowie zdecydują się zastosować inne szczepionki niż te, które są refundowane, poniosą koszt ich zakupu.

Do zadań punktu szczepień należy :

 • zaopatrywanie gabinetu szczepień w preparaty szczepionkowe do przeprowadzenia obowiązkowych szczepień ochronnych (szczepionki pobierane są ze stacji sanitarno – epidemiologicznej)
 • transport i przechowywanie szczepionek z zachowaniem łańcucha chłodniczego,
 • przestrzeganie terminu ważności przechowywanych szczepionek,
 • uczestniczenie w badaniach bilansowych w zakresie dotyczącym pielęgniarki,
 • w przypadku zmiany przez świadczeniobiorcę lekarza poz, przesyłanie karty uodpornienia do nowego świadczeniodawcy.
Gabinet zabiegowy czynny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 18:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Punkt szczepień dla wszystkich pacjentów otwarty jest w godzinach popołudniowych we wtorki i środy od 15.00 do 18:00.